سایت دانستنیهای و آموزش در باره همه چی؟همراه حمید رضا حسینی
http://ir.photofunia.com/
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر 1390ساعت 6:48 بعد از ظهر  توسط حميد رضا حمزه لو | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مراقب افكارت باش، چون افكارت، گفتارت را میسازد

مراقب گفتارت باش، چون گفتارت ، اعمالت را میسازد

مراقب اعمالت باش، چون اعمالت، عادت هایت را میسازد

مراقب عادتهایت باش، چون عادتهایت، شخصیتت را میسازد

مراقب شخصیتت باش، چون شخصیتت،سرنوشتت را میسازدپیوندهای روزانه

آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
93/09/05 - 93/09/21
93/09/08 - 93/09/14
93/09/01 - 93/09/07
93/08/22 - 93/08/30
93/08/05 - 93/08/21
93/08/08 - 93/08/14
93/07/22 - 93/07/30
93/07/05 - 93/07/21
93/07/08 - 93/07/14
93/07/01 - 93/07/07
93/06/22 - 93/06/31
93/06/05 - 93/06/21
93/05/01 - 93/05/07
91/04/01 - 91/04/07
91/03/22 - 91/03/31
90/12/22 - 90/12/29
90/10/01 - 90/10/07
90/05/22 - 90/05/31
90/05/05 - 90/05/21
90/05/08 - 90/05/14
90/05/01 - 90/05/07
90/04/22 - 90/04/31
90/04/05 - 90/04/21
90/04/08 - 90/04/14
90/04/01 - 90/04/07
90/03/22 - 90/03/31
90/03/05 - 90/03/21
90/01/08 - 90/01/14
90/01/01 - 90/01/07
89/12/01 - 89/12/07
89/11/22 - 89/11/30
89/11/08 - 89/11/14
89/11/01 - 89/11/07
89/10/05 - 89/10/21
89/07/01 - 89/07/07
89/05/05 - 89/05/21
آرشيو
پیوندها
شبكه آموزش سيما
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

-------------------- </SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript> fCol='FF0099'; //face colour. sCol='9900FF'; //seconds colour. mCol='00FFFF'; //minutes colour. hCol='00FFFF'; //hours colour. Ybase=30; //Clock height. Xbase=40; //Clock width. H='...'; H=H.split(''); M='....'; M=M.split(''); S='.....'; S=S.split(''); NS4=(document.layers); NS6=(document.getElementById&&!document.all); IE4=(document.all); Ypos=0; Xpos=0; dots=12; Split=360/dots; if (NS6){ for (i=1; i < dots+1; i++){ document.write('<div id="n6Digits'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;heig ht:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:#'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>'); } for (i=0; i < M.length; i++){ document.write('<div id="Ny'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;heigh t:2px;font-size:2px;background:#'+mCol+'"></div>'); } for (i=0; i < H.length; i++){ document.write('<div id="Nz'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;heigh t:2px;font-size:2px;background:#'+hCol+'"></div>'); } for (i=0; i < S.length; i++){ document.write('<div id="Nx'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;heigh t:2px;font-size:2px;background:#'+sCol+'"></div>'); } } if (NS4){ dgts='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'; dgts=dgts.split(' ') for (i=0; i < dots; i++){ document.write('<layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial size=1 color='+fCol+'>'+dgts[i]+'</font></center></layer>'); } for (i=0; i < M.length; i++){ document.write('<layer name=ny'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+mCol+' clip="0,0,2,2"></layer>'); } for (i=0; i < H.length; i++){ document.write('<layer name=nz'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+hCol+' clip="0,0,2,2"></layer>'); } for (i=0; i < S.length; i++){ document.write('<layer name=nx'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+sCol+' clip="0,0,2,2"></layer>'); } } if (IE4){ document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=1; i < dots+1; i++){ document.write('<div id="ieDigits" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;heig ht:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>'); } document.write('</div></div>') document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < M.length; i++){ document.write('<div id=y style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+mCol+'"></div>'); } document.write('</div></div>') document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < H.length; i++){ document.write('<div id=z style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+hCol+'"></div>'); } document.write('</div></div>') document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < S.length; i++){ document.write('<div id=x style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+sCol+'"></div>'); } document.write('</div></div>') } function clock(){ time = new Date (); secs = time.getSeconds(); sec = -1.57 + Math.PI * secs/30; mins = time.getMinutes(); min = -1.57 + Math.PI * mins/30; hr = time.getHours(); hrs = -1.57 + Math.PI * hr/6 + Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360; if (NS6){ Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-25; Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30; for (i=1; i < dots+1; i++){ document.getElementById("n6Digits"+i).style.top=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.56 +i *Split*Math.PI/180) document.getElementById("n6Digits"+i).style.left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.56 +i*Split*Math.PI/180) } for (i=0; i < S.length; i++){ document.getElementById("Nx"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec); document.getElementById("Nx"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec); } for (i=0; i < M.length; i++){ document.getElementById("Ny"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min); document.getElementById("Ny"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min); } for (i=0; i < H.length; i++){ document.getElementById("Nz"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs); document.getElementById("Nz"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs); } } if (NS4){ Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-20; Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30; for (i=0; i < dots; ++i){ document.layers["nsDigits"+i].top=Ypos-5+Ybase*Math.sin(-1.045 +i*Split*Math.PI/180) document.layers["nsDigits"+i].left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i*Split*Math.PI/180) } for (i=0; i < S.length; i++){ document.layers["nx"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec); document.layers["nx"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec); } for (i=0; i < M.length; i++){ document.layers["ny"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min); document.layers["ny"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min); } for (i=0; i < H.length; i++){ document.layers["nz"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs); document.layers["nz"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs); } } if (IE4){ Ypos=document.body.scrollTop+window.document.body. clientHeight-Ybase-20; Xpos=document.body.scrollLeft+window.document.body .clientWidth-Xbase-20; for (i=0; i < dots; ++i){ ieDigits[i].style.pixelTop=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.045 +i *Split*Math.PI/180) ieDigits[i].style.pixelLeft=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i *Split*Math.PI/180) } for (i=0; i < S.length; i++){ x[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec); x[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec); } for (i=0; i < M.length; i++){ y[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min); y[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min); } for (i=0; i < H.length; i++){ z[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs); z[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs); } } setTimeout('clock()',100); } clock(); //--> </SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript> fCol='FF0099'; //face colour. sCol='9900FF'; //seconds colour. mCol='00FFFF'; //minutes colour. hCol='00FFFF'; //hours colour. Ybase=30; //Clock height. Xbase=40; //Clock width. </body> </htm